Nord-Ostdeutsche Gesellschaft für Gynäkologische Onkologie e.V.

AG Gynäko-Onkologie in Entwicklungsländern

Leitung: Prof. Dr. Thomas Bauknecht

bauknecht.t@googlemail.com